1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze zasady i warunki korzystania ze strony internetowej Murdio sp. z o.o. (dalej jako Regulamin) dotyczą korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Murdio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, nr KRS: 0000825138, NIP: 1133009779, REGON: 385396991, adres e-mail: contact@murdio.com (dalej, jako Murdio) za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod adresem www.murdio.com (dalej jako Strona Internetowa). 

2. Ze Strony Internetowej mogą korzystać wszystkie osoby spełniające warunki korzystania z Portalu określone w niniejszym Regulaminie.

3. Osoby korzystające z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej są określane jako Użytkownik/Użytkownicy. 

4. Przez Politykę Prywatności rozumie się zbiór zasad i warunków dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników dostępny pod linkiem: https://murdio.pl/polityka-prywatnosci/. 

5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu, ze względu na siedzibę Murdio.

2. Warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: 

– połączenie z internetem, 

– akceptacja tzw. plików cookie, 

– zaktualizowana przeglądarka internetowa akceptująca tzw. pliki cookie.

2. Murdio nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania przez Użytkownika z usług w wyniku niespełnienia przez Użytkownika wymagań określonych w ust. 1 powyżej.

3. Niezależnie od wymagań technicznych określonych w ust. 1 powyżej w celu umożliwienia Murdio świadczenie usług drogą elektroniczną, Użytkownik chcący skorzystać z tych usług powinien podać swoje aktualne dane, w tym w szczególności aktualny i aktywny numer telefonu i/lub aktualny i aktywny adres e-mail. 

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Strony Internetowej świadczone są następujące usługi: 

– Usługa aplikowania do współpracy z Murdio, 

– Usługa kontaktu z Murdio w celu złożenia zapytania, 

– Usługa zapisania się do uzyskiwania bieżących informacji marketingowych oraz handlowych dotyczących działalności Murdio.

3.1.Usługa aplikowania do współpracy z Murdio

1. Usługa aplikowania do współpracy z Murdio ma na celu umożliwienie Użytkownikowi przesłanie do Murdio informacji o chęci podjęcia współpracy z Murdio wraz ze wszystkimi danymi niezbędnymi do przeprowadzenia przez Murdio procedu naboru do współpracy. 

2. Usługa świadczona jest za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na Stronie Internetowej – w zakładce „Kariera” w każdym przypadku na podstronie dotyczącej danego stanowiska. 

3. Skuteczne aplikowanie do współpracy z Murdio za pośrednictwem formularza wymaga: 

– Podania przez Użytkownika prawdziwych i aktualnych danych Użytkownika, 

– Załączenia do formularza, za pośrednictwem jego funkcjonalności, pliku zawierającego istotne informacje dotyczące dotychczasowego wykształcenia, doświadczenia oraz zatrudnienia Użytkownika oraz innych istotnych dla danego stanowiska informacji (CV, maksymalna wielkość pliku: 5MB), 

– Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności, 

– Oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz oświadczenie o zaakceptowaniu i przestrzeganiu jego postanowień. 

4. Nie spełnienie przez Użytkownika warunków określonych w ust. 3 powyżej spowoduje, iż Użytkownik nie będzie brać udziału w naborze prowadzonym przez Murdio. 

5. Murdio kontaktuje się wyłącznie z wybranymi Użytkownikami, którzy skutecznie przesłanki formularz aplikowania do naboru do współpracy z Murdio. Murdio zastrzega sobie prawo prowadzenia dalszej procedury weryfikacji danego Użytkownika do współpracy, na zasadach przekazanych Użytkownikowi. 

6. Murdio kontaktuje się z wybranymi Użytkownikami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. 

3.2.Usługa kontaktu z Murdio w celu złożenia zapytania

1. Usługa kontaktu z Murdio w celu złożenia zapytania świadczona jest za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie Internetowej. 

2. Skuteczne złożenie zapytania przez formularz wymaga:

– Podania przez Użytkownika prawdziwych i aktualnych danych kontaktowych, 

– Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności, 

– Oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz oświadczenie o zaakceptowaniu i przestrzeganiu jego postanowień. 

3. Nie spełnienie warunków określonych w ust. 2 powyżej uniemożliwia Murdio udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

4. Formularz służy do zadawania pytań dotyczących współpracy z Murdio oraz usług świadczonych przez Murdio. Murdio zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące innych zagadnień, w szczególności objętych tajemnicą przedsiębiorstwa lub nie dotyczących działalności gospodarczej Murdio. 

5. Murdio udziela odpowiedzi na skutecznie złożone oraz prawidłowe zapytanie za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania. 

3.3.Usługa zapisania się do uzyskiwania bieżących informacji marketingowych oraz handlowych dotyczących działalności Murdio

1. Za pośrednictwem Strony Internetowej Użytkownik może zapisać się do usługi polegającej na przekazywaniu mu bieżących informacji marketingowych oraz handlowych dotyczących działalności Murdio za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.

2. Skorzystanie z usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej jest możliwe poprzez oznaczenie odpowiedniego checkbox (zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania bieżących informacji marketingowych i handlowych dotyczących działalności Murdio) przy składaniu formularzy, o których mowa w pkt. 3.1. i 3.2. Regulaminu. Skorzystanie z usługi odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności i w każdym czasie jest dobrowolne. 

4. Zasady korzystania ze Strony Internetowej

1. Zabrania się za pośrednictwem Strony Internetowej dostarczania treści bezprawnych, tj. w szczególności nakłaniających do popełnienia przestępstwa, promujących ustroje totalitarne lub autorytarne, nawołujących do nienawiści na tle wyznaniowym, rasowym, orientacji seksualnej, etnicznym, promującym treści uznawane za niedozwolone lub gorszące itp. 

5. Reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Murdio. Reklamacje dotyczyć mogą braku dostępu do usług lub nieprawidłowego ich działania.

2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać za pośrednictwem poczty e-mail wskazując:

– Pełne dane kontaktowe,

– Rodzaj usługi, którego dotyczy reklamacja, 

– Datę oraz godzinę stwierdzenia nieprawidłowości, 

– Krótki opis stwierdzonej nieprawidłowości, 

– Skutki nieprawidłowości dla Użytkownika. 

3. Murdio udziela odpowiedzi na kompletną reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji termin wskazany w zdaniu pierwszym ulega przedłużeniu.