1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie internetowym www.murdio.com prowadzonym przez Administratora (dalej jako Strona Internetowa).
2. Administratorem danych osobowych jest Murdio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, nr KRS: 0000825138, NIP: 1133009779, REGON: 385396991.
3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem:
– korespondencyjnie, na dane wskazane w pkt. 2 powyżej,
– na adres e-mail: contact@murdio.com.
4. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
5. Niniejsza Polityka Prywatności podlega prawu polskiemu oraz innym powszechnie obowiązującym przepisom prawa w tym rozporządzeniu RODO.

2. Prawa osób, których dane są przetwarzane

1. Jako osoba, której dane są przetwarzane, w każdym czasie masz prawo do:­­
dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Twoje dane przetwarzane są przetwarzane. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
do otrzymania kopii danych – masz prawo do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
do sprostowania – masz prawo żądania sprostowania dotyczących Cię danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
do usunięcia danych – masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
– do ograniczenia przetwarzania – masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   – kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwisz się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   – Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   – wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu (art. 18 RODO),
do przenoszenia danych – masz prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych które Cię dotyczą, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
do sprzeciwu – masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Twoje interesy będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO)
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, powinieneś skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
3. Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2, Warszawa).

3. Zakres przetwarzanych danych

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
– Imię i nazwisko,
– Adres e-mail,
– Numer telefonu,
– Informacje dotyczące dotychczasowego zatrudnienia, doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz inne, dobrowolnie zawarte przez Ciebie w Twoich dokumentach rekrutacyjnych (CV).
2. W zależności od celu przetwarzania Administrator przetwarza wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji danego celu.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych w celu podjęcia współpracy
 – Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu Twojego udziału w procesie naboru do współpracy z Administratorem, wyłącznie na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed wysłaniem zgłoszenia do pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Twoja zgoda jest w każdym czasie dobrowolna, ale niezbędna do udziału w rekrutacji.
– W każdym czasie przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Jednakże cofnięcie zgody uniemożliwi Ci udział w dalszej dalszym procesie naboru do współpracy z Administratorem.
– Dane osobowe przetwarzane w celu Twojego udziału w procesie naboru do współpracy z Administratorem gromadzone są za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie Internetowej..
– Twoje dane osobowe są przetwarzane są w czasie prowadzenia naboru do współpracy. Wyrażając zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu wyrażasz także zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w późniejszych naborach, przez okres wskazany w dziale 5 (Okres przetwarzania danych) niniejszej Polityki Prywatności.

2. Przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu z Administratorem
– Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania dotyczące usług świadczonych przez Administratora. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu może odbywać się wyłącznie na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed wysłaniem zapytania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Twoja zgoda jest w każdym czasie dobrowolna, ale niezbędna do uzyskania odpowiedzi na Twoje zapytanie.
– W każdym czasie przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Jednakże cofnięcie zgody uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie.
– Dane osobowe przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie gromadzone są za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie Internetowej.
– Twoje dane osobowe przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na Twoje zapytanie przetwarzane będą przez okres wskazany w dziale 5 (Okres przetwarzania danych) niniejszej Polityki Prywatności.

3. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych
– Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci bieżących informacji marketingowych oraz handlowych dotyczących bieżącej działalności Administratora. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu może odbywać się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i nie jest niezbędne do osiągnięcia innych celów przetwarzania.
– Zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przesyłania Ci bieżących informacji marketingowych oraz handlowych możesz w każdej chwili cofnąć, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

5. Okres przetwarzania danych

1. Dane osobowe przetwarzane w celu Twojego udziału w naborze do współpracy z Administratorem przetwarzane będą przez czas trwania naboru, w którym bierzesz udział, a także w celu Twojego udziału w późniejszych naborach, przez okres 12 miesięcy od dnia wyrażenia przez Ciebie zgody.
2. Dane osobowe przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie przetwarzane będą przez czas prowadzenia korespondencji pomiędzy Tobą a Administratorem.
3. Dane osobowe przetwarzane w celu przesyłania Ci informacji marketingowych oraz handlowych przetwarzane są przez okres 10 lat od dnia wyrażenia przez Ciebie zgody, jednakże nie dłużej niż do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody.
4. W każdym czasie Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz celami dla których dane osobowe są przetwarzane.
5. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu naboru do współpracy, jeżeli zdecydujemy się na podjęcie współpracy, Twoje dane osobowe przetwarzane będą także w późniejszym czasie, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Odbiorcy danych, przekazywanie danych do państw trzecich

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być podmioty współpracujące z Administratorem gdy jest to niezbędne do realizacji celów, dla których dane są gromadzone i przetwarzane.
2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta Administrator przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi IT (w tym usługi hostingowe).
3. Administrator może być zobowiązany do udostepnienia Twoich danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Zautomatyzowane profilowanie

1. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie.

8. Polityka cookies

1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Informacje zawarte w plikach cookies zbierane są wyłącznie w czasie korzystania ze Strony Internetowej.
2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze Strony Internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości Strony Internetowej do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Ty oraz inni użytkownicy korzystacie ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymanie Twojej sesji.
5. W ramach Strony Internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
– “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie;
– “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony Internetowej;
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony Internetowej;
– “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej;
– “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
– “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej.